Laboratorierapport

En viktig del i laboratoriearbetet är att skriva ned vad du gör och vad som händer. Sådana anteckningar kallas laboratoriejournaler. I all kemisk forskning förs laboratoriejournaler. Anteckna alltid allt vad du gör och alla dina observationer. Laboratoriejournalen hjälper dig att arbeta metodiskt och får dig att tänka en extra gång innan du gör något. Den hjälper dig också att minnas experimentet i efterhand.

Efter en laboration skrivs ofta en laborationsrapport. En laborationsrapport ska vara kunna följas av någon annan som vid ett senare tillfälle gör om laborationen. Den kan bestå av följande delar: Rubrik, Frågeställning, Material, Utförande, Resultat och Slutsats.

Rubriken ska vara kort och förklara syftet med laborationen. Det kan till exempel stå: Rödkålssaft som pH-indikator.

I Frågeställningen beskriver du om vad som ska undersökas och ofta ställer du upp en hypotes. En hypotes är en fråga som det är möjligt att besvara genom laborationen. Ett exempel på en hypotes kan vara: Rödkålssaft kommer att ha olika färg vid olika pH.

I avsnittet Material berättar du vilken utrustning och vilka kemikalier du använde. I detta fall använde du: rödkål, syra och bas.

I avsnittet Utförande berättar du hur du utförde ditt experiment. Du kan till exempel skriva så här: Jag satte till rödkålssaft till en sur lösning och en basisk  lösning.

I Resultat skriver du vilka resultat du fick, utan att dra några slutsatser. Du kan till exempel skriva: I den sura lösningen blev färgen röd när jag satt till rödkålssaft. I den basiska lösningen blev färgen grön.

Slutligen, i avsnittet Slutsats, skriver du vilka slutsatser du kom fram. Stämmer resultaten överens med din hypotes? Hypotesen var ju om rödkålssaft har olika färg vid olkka pH. Dina resultat visar att det stämmer så din slutsats kan vara: Rödkålssaft har olika färg vid olika pH. I denna del av rapporten är det också bra om du kan koppla resultaten till teorin. Beskriv vad pH är och hur en indikator fungerar.

Detta sätt att arbeta kallas den naturvetenskapliga metoden. Det är ett sätt att genomföra systematiska undersökningar. Det handlar också om att kritiskt granska sina resultat för att hitta en vetenskaplig förklaring till det vi har observerat eller upptäckt. Det viktiga är att inte dra förhastade slutsatser. Inom kemin utgår vi ofta från en idé och tänker sedan ut experiment för att testa idén.